سلسه درس هایی بر محور کتاب «نظریه تفسیر متن»

جلسه اول

Details
19 2
1,145 views

جلسه دوم

Details
18 1
1,119 views

جلسه سوم

Details
18 1
1,112 views

جلسه چهارم

Details
18 1
1,106 views

جلسه پنجم

Details
18 2
1,092 views

جلسه ششم

Details
18 2
1,130 views

جلسه هفتم

Details
20 2
1,114 views

جلسه هشتم

Details
18 2
1,133 views
Details
4,653 views
8 media