سلسه درس هایی بر محور کتاب «نظریه تفسیر متن»

جلسه اول

Details
21 2
1,417 views

جلسه دوم

Details
20 1
1,334 views

جلسه سوم

Details
20 1
1,318 views

جلسه چهارم

Details
20 1
1,329 views

جلسه پنجم

Details
20 2
1,294 views

جلسه ششم

Details
20 2
1,342 views

جلسه هفتم

Details
22 2
1,320 views

جلسه هشتم

Details
20 2
1,365 views
Details
4,916 views
8 media