سلسه درس هایی بر محور کتاب «نظریه تفسیر متن»

جلسه اول

Details
11 2
823 views

جلسه دوم

Details
11 1
794 views

جلسه سوم

Details
11 1
786 views

جلسه چهارم

Details
11 1
803 views

جلسه پنجم

Details
12 2
790 views

جلسه ششم

Details
11 2
783 views

جلسه هفتم

Details
13 2
804 views

جلسه هشتم

Details
11 2
816 views
Details
4,299 views
8 media