سلسه درس هایی بر محور کتاب «نظریه تفسیر متن»

جلسه اول

Details
7 2
522 views

جلسه دوم

Details
7 1
523 views

جلسه سوم

Details
7 1
521 views

جلسه چهارم

Details
7 1
519 views

جلسه پنجم

Details
7 2
519 views

جلسه ششم

Details
7 2
525 views

جلسه هفتم

Details
9 2
526 views

جلسه هشتم

Details
7 2
540 views
Details
4,012 views
8 media