سلسه درس هایی بر محور کتاب «نظریه تفسیر متن»

جلسه اول

Details
25 2
1,812 views

جلسه دوم

Details
25 1
1,691 views

جلسه سوم

Details
24 1
1,654 views

جلسه چهارم

Details
24 1
1,688 views

جلسه پنجم

Details
24 2
1,625 views

جلسه ششم

Details
25 2
1,698 views

جلسه هفتم

Details
27 2
1,660 views

جلسه هشتم

Details
26 2
1,734 views
Details
5,384 views
8 media