سلسه درس هایی بر محور کتاب «نظریه تفسیر متن»

جلسه اول

Details
34 2
2,141 views

جلسه دوم

Details
34 1
2,015 views

جلسه سوم

Details
33 1
1,970 views

جلسه چهارم

Details
33 1
2,004 views

جلسه پنجم

Details
33 2
1,948 views

جلسه ششم

Details
34 2
2,030 views

جلسه هفتم

Details
36 2
1,952 views

جلسه هشتم

Details
35 2
2,024 views
Details
5,783 views
8 media