سلسه درس هایی بر محور کتاب «نظریه تفسیر متن»

جلسه اول

Details
36 2
3,904 views

جلسه دوم

Details
34 1
3,752 views

جلسه سوم

Details
33 1
3,689 views

جلسه چهارم

Details
33 1
3,759 views

جلسه پنجم

Details
33 2
3,672 views

جلسه ششم

Details
34 2
3,777 views

جلسه هفتم

Details
37 2
3,708 views

جلسه هشتم

Details
35 2
3,750 views
Details
7,821 views
8 media