پایگاه اطلاع رسانی استاد احمد واعظی

حضوری یا حصولی بودن علم ذاتی و فعلی خداوند به امور مادی نزد صدرالمتألهین

0

مطالب مرتبط