پایگاه اطلاع رسانی استاد احمد واعظی

زبان فقه و حقوق

0

مولف: احمد واعظی

ناشر: موسسه بوستان کتاب

ناشر همکار: دانشگاه باقرالعلوم(ع)

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۹

شمارگان: ۵۰۰

بها: ۳۰۰۰۰ تومان

فقه و حقوق اگرچه دانشی هنجاری و مربوط به هدایت و تنظیم رفتارها و مناسبات انسانی است، مانند هر قلمروی دانشی دیگر، موضوع تأملات فلسفی نیز قرار می گیرد. پرسش های برآمده از این قسم تأملات فلسفی، با اسلوب و روش و منابع معرفتی مرسوم در پاسخ گویی به مسائل فقهی و حقوقی میسّر نیست و فلسفیدن و به کارگیری روش های تحلیلی و عقلی خاص خود را طلب می کند. به همین سبب در کنار دانش فقه و حقوق، نیازمند شکل گیری و فربهی و شکوفایی دانش فلسفه حقوق و فلسفه فقه نیز هستیم. یکی از محورهای مهم در مباحث فلسفه فقه و حقوق، تأملات فلسفی درباره زبان فقه و حقوق است.

مطالب مرتبط